SGB OławaBank Spółdzielczy w Oławie
  
  
2008-06-13 - Piątek

Kredyt unijny SGB


Kredytobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej posiadająca:
  • zdolność kredytową,
  • miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie działania Banku,
  • pełną zdolność do czynności prawnych.
Cel kredytowania:
  • na finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Kwota kredytu:
  • kwota kredytu uzależniona od poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wartości inwestycji, wymogów stawianych poszczególnym programom oraz rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
  • wymagany od kredytobiorcy udział środków własnych wynosi min. 20 % kwoty nakładów inwestycyjnych.
Spłata kredytu:
  • okres kredytowania uzależniony od rodzaju realizowanej inwestycji ustalany w toku negocjacji z Klientem.
Korzyści dla Klienta
  • konkurencyjne oprocentowanie,
  • kredyt inwestycyjny pozwala na zwiększenie bądź modernizację środków wytwórczych i usługowych, co docelowo powinno przyczynić się do zwiększenia dochodów,
  • amortyzacja zakupionego lub odtworzonego majątku trwałego stanowi koszty uzyskania przychodów i wpływa na zmniejszenie podatku dochodowego.