O Banku

Historia

2021-05-11 07:40:39

Rys historyczny

Powstanie Banku w 1946r.

Historia Banku jest ściśle związana z rozwojem oraz i przekształceniami bankowości w Polsce po II wojnie światowej, kiedy to główny wysiłek działaczy spółdzielczych skierowany był na reaktywowanie dawnych i tworzenie nowych spółdzielni, działających według przedwojennych statutów i zasad. Organizację spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych na Dolnym Śląsku oparto na statutowych wzorcach wydanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP w latach 1945 – 1946.  Grono najbardziej zaangażowanych społeczników podjęło czynności związane z utworzeniem na ziemi oławskiej instytucji finansowej wspomagającej miejscową ludność. Dnia 26 kwietnia 1946 roku powołano do życia Powszechny Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Oławie, jako jedną z pierwszych spółdzielni bankowych na Dolnym Śląsku. Pierwszy Zarząd Banku  tworzyli: Zdzisław Schűtterly, Jan Dulębowski, Józef Galera. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Franciszek Śmigielski, zastępcą przewodniczącego Józef Eterle, sekretarzem Czesław Wyrzykowski. Ponadto w skład rady weszli: Jan Wolniewicz, Olgierd Mirski, Mieczysław Homola, Beniamin Cytter. Bank został wpisany do rejestru sądowego 15 maja 1946 r. Działalność gospodarczą rozpoczął w dniu 1 czerwca 1946 r. Do końca 1946 r. Bank udzielił  już 842 tys. złotych kredytów, na wkładach oszczędnościowych zebrał 574,6 tys. złotych. Fundusze własne wynosiły 100,9 tys. złotych, w tym fundusz udziałowy 98,2 tys. zł. Jeden udział wynosił 500 zł.

 

Gminne Kasy Spółdzielcze 1950 - 1956

W latach 1948-1949 została wprowadzona w życie reforma bankowa, która spowodowała zasadnicze zmiany w organizacji i działalności gospodarczo – finansowej Banku. Banki zostały przekształcone w Gminne Kasy Spółdzielcze (GKS), opierając się na wzorcowym statucie, określającym wyraźnie zadania i rolę. Działalność GKS była ściśle powiązana z państwowym aparatem kredytowym. GKS-y znalazły się pod opieką Państwowego Banku Rolnego jako centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej, a w latach 1953-1956 Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym nastąpiła zmiana w sposobie udzielania kredytów. GKS mogła przyjmować wkłady oszczędnościowe od ludności, nie na rachunek własny, lecz na rachunek Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO). W tej formie prawnej GKS funkcjonowała do 1956r.

Wprowadzona reforma znacznie ograniczyła spółdzielczy charakter i zahamowała samodzielną działalność gospodarczą Banku. Przy udzielaniu pożyczek GKS musiała kierować się kryteriami przynależności klasowej kredytobiorców. Ograniczono kredytowanie gospodarstw większych, preferowano natomiast gospodarstwa średnio i mało rolne oraz członków spółdzielni produkcyjnych. Analiza materiałów dotyczących działalności GKS w latach 1951-1956 pozwala stwierdzić, że upaństwowienie GKS w wyniku wprowadzonej reformy bankowej przyniosło jej poważne szkody społeczne i ekonomiczne. Jednakże pomimo niewłaściwej polityki rolnej państwa w latach 1951-1956 (nadmierne obciążenie podatkowe i dostaw obowiązkowych), GKS pomógł rolnikom zagospodarować się i przyczynił się do rozwoju produkcji rolnej. Oprócz udzielania kredytów – drugim ważnym kierunkiem działalności GKS była obsługa kasowa wszystkich Gminnych Spółdzielni „Samopomoc-Chłopska” będących w działalności banku. W tym okresie GKS obsługiwała 5 placówek GS-u, przy których powstawały stałe punkty kasowe. Należy stwierdzić, że w latach 1951-1956 GKS objęła zakresem działalności te dziedziny życia gospodarczego, którymi dawne spółdzielnie się nie zajmowały. GKS stały się nie tylko oddalonym aparatem bankowym ale i placówkami spełniającymi poważną rolę w zakresie działalności kredytowej, zaliczkowania i rozliczania kontraktacji na zlecenia przedsiębiorstw oraz regulowania obrotu pieniężnego na wsi za pośrednictwem stałych punktów kasowych w Domaniowie, Ośnie, Częstocicach i Lizawicach oraz w Oławie. Tym samym Gminna Kasa Spółdzielcza w Oławie obsługiwała teren 96 wsi oraz miasto Oława.

 

Powrót do idei spółdzielczości 1956 - 1974

Rok 1956 przyniósł zasadnicze zmiany w polityce państwa wobec rolnictwa, co spowodowało wzrost znaczenia spółdzielczości bankowej. Nastąpiło przywrócenie prawa gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własnych rachunek, prawo prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczo – finansowej, kredytowej, samorządowej i społeczno – wychowawczej. W tym czasie Rada Nadzorcza zmieniała trzy krotnie Zarząd oraz cztero krotnie kierownictwo banku W takiej sytuacji kadrowej banku, Oddział Wojewódzki Centralnego Związku SOP we Wrocławiu zmuszony był zapewnić prawidłowe działanie pracy banku i postanowił przenieść służbowo z innego Banku do zorganizowania prawidłowej pracy Pana Mieczysława Lewandowskiego, który kierował Bankiem 19 lat. Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło nowy statut, na podstawie którego dokonano zmiany nazwy na Bank Spółdzielczy z siedzibą w Oławie. W październiku 1969 r. przeniesiono siedzibę Banku z lokalu w ratuszu do własnego budynku w Oławie przy ul. Władysława Broniewskiego, którym zatrudnionych było 26 pracowników.

 

Nowa centrala – Bank Gospodarki Żywnościowej

W roku 1975 wprowadzono kolejną reformę systemu bankowego w Polsce. Z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo–Pożyczkowych powstał Bank Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie, który był centralą organizacyjną, finansową i lustracyjną dla banków spółdzielczych. Podstawowym ogniwem BGŻ stały się banki spółdzielcze posiadające odrębną osobowość prawną i działające na zasadach rozrachunku gospodarczego. Likwidacji Banku Rolnego przerzuciła na Bank Spółdzielczy w Oławie zadania w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych dla indywidualnego rolnictwa, kredytów na obrót nieruchomościami rolnymi oraz w zakresie kredytowania i finansowania zespołów rolników indywidualnych, spółek wodnych i ich związków, zrzeszeń rolników oraz kółek rolniczych.

Na przestrzeni lat 1963-1978 Bank Spółdzielczy w Oławie odnosił duże sukcesy w działalności gromadzenia wkładów oszczędnościowych, działalności kredytowej oraz działalności społeczno – wychowawczej. Na dzień 31 grudnia 1977 r  zgromadzone wkłady oszczędnościowe ludności wynosiły 124 miliony 428 tysięcy złotych, co stawiało Bank na II miejscu w województwie. Bank posiadał 497 rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, co plasowało Bank na I miejscu w województwie i jednym z pierwszych w kraju. W działalności kredytowej wprowadzono szereg uproszczeń, w związku z czym w 1977 roku udzielono kredytów na łączna kwotę 67 milionów 894 tys. złotych. Spłacalność kredytów była bardzo dobra, co potwierdził niski wskaźnik kredytów przeterminowanych, który wyniósł 0,017 %. Wskaźniki te mieściły Bank w ścisłej czołówce województwa i kraju.

 

III RP. Powrót do gospodarki rynkowej

W 1989 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo bankowe, która m.in. znosiła państwowo-spółdzielczą strukturę, jaką tworzył BGŻ z bankami spółdzielczymi. Ustawa zezwoliła również bankom spółdzielczym na tworzenie własnych zrzeszeń regionalnych i na działanie w szerokim zakresie na równi z innymi bankami. Bank Spółdzielczy w Oławie, podobnie jak większość banków pozostał w strukturze BGŻ, aż do 15 maja 1997 r., kiedy to podpisano umowę zrzeszenia z Dolnośląskim Bankiem Regionalnym S.A. we Wrocławiu. W międzyczasie, 9 czerwca 1995 r., nastąpiła zmiana Zarządu Banku, którego Prezesem został Ryszard Żuraw. W sierpniu 1995 r. otwarto nową siedzibę Banku przy ul. Pałacowej 13 w Oławie i wprowadzono gruntowne zmiany organizacyjne. Nowe władze Banku podjęły z ościennymi bankami spółdzielczymi rozmowy na temat połączenia. Ostatecznie pod koniec 1998 r. zdecydowano o połączeniu Banku Spółdzielczego w Oławie z BS w Jelczu – Laskowicach, Wiązowie i w Domaniowie. Formalnie fuzja doszła do skutku z dniem 1 maja 1999r. Z początkiem  2002 r. zdecydowano o zawarciu umowy zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Zmiana zrzeszenia nastąpiła 29 marca 2002 r., Bank przyjął nowe logo i rozpoczął współdziałanie w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, w której działa do dziś.

 

Bank dziś

W ostatnim okresie nastąpił trwający do dziś stały, dynamiczny rozwój Banku. Z każdym rokiem Bank zwiększał liczbę klientów, osiągał coraz lepsze wyniki. Suma bilansowa zwiększyła się pięciokrotnie.

Bank rozszerzył swój zasięg o teren województwa opolskiego. Uruchomiono nowe placówki w powiecie brzeskim (Skarbimierz, Lubsza, Lewin Brzeski) oraz we Wrocławiu i Oławie (w siedzibie Starostwa). Bank, dbając o wygodę Klientów i funkcjonalność, sukcesywnie dokonywał również remontów dotychczasowych placówek, czyniąc je nowoczesnymi i funkcjonalnymi. Całkowicie przebudowano m.in. Siedzibę Centrali i Oddziału w Oławie, przeniesiono do nowej siedziby Oddział w Wiązowie, odnowiono siedzibę Oddziału w Domaniowie, POK w Bystrzycy. Na przestrzeni lat zmieniała się specyfika działania Banku. Z instytucji obsługującej i finansującej głównie drobnych rolników powoli przekształcał się w partnera lokalnych przedsiębiorców, którzy, obok Klientów indywidualnych, po dziś dzień stanowią główny kierunek zainteresowania biznesowego Banku Spółdzielczego.

W 2014 r., w związku z przejściem na emeryturę Ryszarda Żurawia, nowym Prezesem Zarządu został Bartosz Sobiesiak. Nowe władze Banku w szczególny sposób dbają o rozwój nowoczesnych usług bankowych i wygodę Klienta. Dlatego zdecydowano m.in. o wdrożeniu nowego systemu bankowego. Wprowadzono nowe usługi i produkty, m.in. ekspresowe przelewy, odświeżoną bankowość internetową, bankowość mobilną, nową stronę internetową, pąłtności przez telefon i inne.

 

70 lat ok

W rok 2016, który stanowi rok Jubileuszu 70-lecia, Bank Spółdzielczy w Oławie wkroczył jako 112-osobowa instytucja z ugruntowaną pozycją oraz sumą bilansową wynoszącą 385 mln zł. W 2016r. Bank rozpoczął kolejny etap swojego rozwoju. 

 

LOGO 75 LAT_1

2021 to rok jubileuszu 75–lecia działalności Banku Spółdzielczego w Oławie. . W tym okresie Nasz Bank rozwijał się z małego lokalnego Banku w jeden z najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce. Zarząd Banku jest dumny z rozwoju i osiągniętych wyników. Plany na kolejne lata zakładają konsekwentną realizację misji Banku Spółdzielczego w Oławie, oraz wytrwałą pracę na rzecz silnej pozycji i dobrego imienia bankowości spółdzielczej w Polsce.

 

 

Galeria zdjęć

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera